Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4

750 02  Přerov, Malá Dlážka 4

tel. 581736748

 

Obor vzdělání

 

Praktická škola dvouletá

 

1. Kód a název oboru vzdělání:


78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

 

 2. Výsledky vzdělání

 

Absolvent praktické školy dvouleté si doplnil a rozšířil všeobecné vzdělání dosažené v průběhu plnění povinné školní docházky v základní škole, osvojil si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu jednoduchých činností a získal tak perspektivní možnost uplatnění se v různých oblastech praktického života.

 

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

 

Dosažený stupeň vzdělání:

příprava pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života.

 

3. Očekávané výstupy

 

Absolvent praktické školy:

o   osvojil si poznatky obsažené ve vzdělávacím programu

 

o   rozvinul své komunikační dovednosti, dokáže se v rámci svých možností srozumitelně

 

o   vyjadřovat ústní i písemnou formou, rozumí smyslu sdělení, umí vést dialog,

 

o   naslouchat druhým a adekvátně reagovat na jejich sdělení

 

o   plní stanovené povinnosti, dodržuje vymezená pravidla, je schopen spolupráce, respektuje práci vlastní i druhých  

 

o   rozvíjí své osobní kvality, vědomě dodržuje morální zásady, orientuje se v základních mravních hodnotách, respektuje základní pravidla společenského chování, kultivovaně vystupuje na veřejnosti i v soukromí

 

o   rozpozná nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky

 

o   chápe význam dodržování zdravého životního stylu, váží si svého zdraví i zdraví

o   jiných, dovede se podílet na ochraně životního prostředí

 

o   je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana, je si vědom důsledků nedodržování zákonů a porušování lidských práv

 

o   osvojil si základní pracovní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním životě i v budoucí profesi, chápe význam práce v životě člověka, zná zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, chápe závažnost rozhodování o své budoucí životní a profesní orientaci

 

o   je motivován k rozšiřování a prohlubování svých vědomostí a dovedností.

 

 

4. Možnosti pracovního uplatnění absolventa

 

Absolventi praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem při pomocných pracích ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství, případně v chráněných pracovištích.