Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

100 let speciálního školství na Moravě

 Ohlédnutí do historie

1911-1914

Z iniciativy učitelstva I. Obecné – Palackého školy v Přerově bylo      v roce 1911 usilováno o zřízení třídy pro děti duševně úchylné. K realizaci této třídy, první české tohoto typu na Moravě, došlo v listopadu 1911. Provizorně byla umístěna na Horním náměstí. Učitelem duševně uchýlených dětí byl Stanislav Vrána, definitivní učitel Palackého školy v Přerově, který se o tyto pokrokové myšlenky nejvíce zasloužil. Třída patřila pod správu výše uvedené školy.

1914 – 1919

Po dobu první světové války byla třída uzavřena, protože její učitel Stanislav Vrána nastoupil vojenskou službu. K otevření došlo až v roce 1919.

1919 – 1924

V roce 1919 – 1920 bylo žádáno o zřízení další třídy pro děti duševně úchylné. Byť bylo v okrese zjištěno 192 defektních dětí, k realizaci nové třídy nedošlo, neboť stát odmítl nésti osobní náklady.

1924 – 1926

V roce 1924 hrozilo zrušení této třídy, neboť se jí nedostalo státní ani zemské subvence. Zákrokem Učitelské jednoty Komenský v Přerově u městské rady byla třída zachráněna.

Počet defektních dětí stále vzrůstal, proto bylo opět zažádáno o zřízení druhé třídy. Konečně 2. prosince 1926 bylo žádosti vyhověno. V této třídě pracoval učitel Hubert Odrážka.

1927 – 1929

V roce 1927 byl v celém okrese pořízen soupis dětí tělesně a duševně vadných. Zjištěno, že zvláštní péči potřebuje 524 dětí školou povinných. Pozvolným přílivem těchto dětí se stav žactva v obou třídách každoročně zvyšoval nad normál. Na počátku školního roku 1929/1930 bylo do obou tříd zapsáno 50 žáků. Tato cifra naléhavě volala po zřízení další třídy a samostatné pomocné školy. Stalo se.

1929 – 1938

Samostatná trojtřídní škola pomocná v Přerově byla povolena výnosem zemské rady, při školní radě v Brně, ze dne 18. 9. 1929, číslo 54.522. Zároveň bylo při této škole systemizováno místo řídícího učitele a dvě místa definitivních osob učitelských. Ředitelem pomocné školy byl jmenován osvědčený pracovník Stanislav Vrána. Učitelkou ve třetí třídě pomocné se stala Zdeňka Motáňová.

1938

V počátečních letech existence pomocné školy i třídy v Přerově bylo pracováno s dětmi z vrstev sociálně nejnižších. Většinou to byly děti imbecilní, nesnadno ovladatelné, velmi zanedbané. Odchodem ředitele Vrány na zasloužený odpočinek v roce 1938 ztratila škola pomocná svého průkopníka, zkušeného a laskavého učitele i ředitele, také skromného člověka. Péči o duševní stav vadných dětí věnoval 21 roků svého života.

1938 – 1945

Prozatímní správu školy pomocné vedl v roce 1938 učitel této školy Hubert Odrážka. Na 1 rok byla zřízena 4. třída. Pracoval v ní učitel J. Hrbas. Pak přišel Mnichov a následné stěhování lidí z pohraničí do vnitrozemí. Tak se v pomocné škole v Přerově objevil ředitel Václav Müller. Nastoupil jako učitel, ale brzy byl jmenován ředitelem. Nevykonával však tuto funkci dlouho. Po zákroku u zemské školní rady v Brně byl po zásluze definitivním ředitelem jmenován Hubert Odrážka. Václav Müller v Přerově zůstal a pracoval v pomocné škole jako učitel do roku 1945. Po osvobození se vrátil do pohraničí. V roce 1945(48) byla pomocná škola přejmenována na trojtřídní školu zvláštní.

1945 - 1954

Zvláštní škola v Přerově neměla samostatné budovy. Celá nebo alespoň některou učebnou byla střídavě umístěna na Horním náměstí /pomocná třída první/, a potom v budovách 1., 2., 4. Obecné školy v Přerově.            Dlouhodobého umístění /do r. 1956/ se jí dostalo až v budově školy Boženy Němcové /4. osš/. I zde však bylo učebních prostorů málo. V těchto údobích musela být proto jedna třída oddělena od své školy mateřské a umístěna jinde, zpravidla v budovách 1. a 2. osš. Tyto putovní třídy měla vždy na starosti učitelka Motáňová. V těchto letech, kdy stav žactva překračoval maximální počet /i 24 v učebně/, bylo přikročeno k rozdělení pracovní výchovy na chlapeckou a dívčí. V roce 1954 odešel po 28 letech obětavé práce ve zvláštní škole na zasloužený odpočinek ředitel Hubert Odrážka. Novou ředitelkou školy byla jmenována učitelka Z. Motáňová.

1954 – 1961

1954 – trojtřídní zvláštní škola dosud v budově 4. osš

1956 – zřízena další třída – čtvrtá. Dříve než se mohla v září rozvinout práce, byla zvláštní škola vypovězena z budovy 4. osš a umístěna v budově 2. osš v Přerově.

1957 – komisí přijaté děti defektní musely být většinou ponechány ve svých dosavadních školách, jelikož školský úřad přičlenil ke zvláštní škole nově zřízenou cikánskou třídu s více jak 30 dětmi. V této třídě se pracovalo podle normálních osnov.  Učil v ní učitel Fr. Knot. Defektní děti byly poškozeny, neboť bylo nutno přikročit ke střídavému vyučování.

1958 – podle směrnic ministerstva školství a osvěty byly cikánské třídy rozpuštěny a žáci byli rozděleni do různých národních škol. Zároveň však byla zvláštní škola opět vypovězena z budovy 2. osš a umístěna v samostatné budově ve dvoře bývalého kláštera na Šířavě, později vojenských kasáren. Budova byla ve špatném stavu. Jedinou výhodou byla sice zpustlá, ale velká zahrada.

Hned po přestěhování odešel na ředitelské místo do Hranic učitel Fr. Knot. Místo něho přechodně pracovala učitelka Milada Burešová a po třech měsících ji vystřídala Emilie Zmeškalová. Celý rok 1958 byl ve znamení stavebních úprav a úprav školní zahrady.

1959 – v lednu zřízena družina mládeže. 

1960 – v září byla otevřena pátá třída. Na svou žádost odešla učitelka Burešová a přišly dosavadní vychovatelky Marie Ticháčková a Věra Richtrová. Během roku byl zaveden rozhlas po drátě do všech učeben.

1961 – byl konečně instalován telefon. V srpnu odešla do důchodu ředitelka Z. Motáňová. Na pomocné, později zvláštní škole v Přerově odpracovala 32 roků.

To jsou dějiny školy od založení v r. 1911 tak, jak je rekapitulovala Zd. Motáňová.

1962 – 1963

Do školy bylo zapsáno 103 žáků. Ředitelem se stal A. Bouda. Všichni učitelé se svědomitě připravovali na vyučování. Každé pondělí byly konány provozní porady. Ve škol. roce 1962/63 byla provedena adaptace budovy.

1963 – 1964

Na začátku školního roku bylo 173 žáků, z toho 82 chlapců a 45 děvčat.

1964 – 1965

V tomto školním roce vzrostl počet žáků na 191, z toho 120 chlapců a 71 dívek. Bylo otevřeno 12 tříd. Vzhledem k tomu, že bylo pouze 9 učeben, bylo nutno dočasně zrušit tělocvičnu a přizpůsobit ji na učebnu. Jedna třída byla umístěna v MŠ v Kratochvílově ulici. Pomocná třída má vyučování ve 2. směně. V tomto roce byla škola nucena propůjčit prostory dálkovému studiu průmyslové škole strojní v Lipníku n. B. a studentům národního podniku Meopta Přerov. Toto řešení nebylo nejlepší, proto nebylo pro příští roky doporučováno. 31. července odchází na zasloužený odpočinek ředitel A. Bouda. Jeho práci je na škole všude vidět. Za jeho působení byly získány místnosti a stroje pro školní dílnu.

1965 – 1966

Škola byla organizována jako 13 třídní se 7 třídami nižšího stupně a 6 třídami vyššího stupně. Školní družinu navštěvovalo 19 žáků. V letošním škol. roce se rozšířilo pracoviště školy do prostor na Dolním náměstí do budovy bývalého MěNV. Ředitelem školy byl ustanoven 1. srpna 1965 Josef Homola.

1966 – 1967

Studium zahájilo 223 žáků /129 chlapců, 97 děvčat/. Výuka i nadále probíhá na více místech. Bývalá tělocvična slouží jako učebna, cvičí se na školním hřišti, na dvoře a při spojených hodinách na pionýrské louce či stadioně. Během roku byla vybavena školní dílna žákovskými hoblicemi, zámečnickými stoly, doplněna vyhovujícími nástroji. Pro zkvalitnění dívčí výuky pracovního vyučování byla vybavena cvičná kuchyně el. sporákem a byl pořízen skříňový šicí stroj Lada. Škola získala televizor, magnetofon a gramofon s reproduktorem.

1967 - 1968

Ve škole bylo otevřeno 14 tříd, z toho 6 tříd 1. - 5. ročníku a 8 tříd 6. - 9. ročníku. Při škole bylo 1 oddělení školní družiny. První třídu škola neměla. Poněvadž chyběla jedna učebna, bylo po celý rok vyučováno na Horním náměstí v Rudém koutku Komunálních služeb v bývalé hospodě, takže tři učebny byly mimo hlavní budovu. Škola neměla tělocvičnu.

1968 – 1969

V tomto roce je škola organizována jako 14 třídní. Od 1. 10. 1968 byl na škole zřízen kurz pro 12 – 15leté dívky cikánského původu. Vyučovalo se hlavně vaření, šití, praní a péče o dítě. Zapsáno bylo 12 žákyň.

1969 – 1970

Oganizace školy zůstává stejná.  Od 15. září se prováděla generální oprava školy. K zajištění plynulého vyučování byly některé třídy dočasně umístěny mimo budovu a využívaly pohostinství místností Osvětové besedy, Městského domu i zasedací síně MěNV.

1970 – 1971

Ve školním roce  1970/1971 byla škola organizována jako 14 třídní s 18 učiteli. Měla 208 žáků, z toho 32 z cikánských rodin. Za plného provozu pokračovaly práce na opravě školy. Práce na školní zahradě značně utrpěly tím, že při přestavbě města bylo zbouráno oplocení. Školní pozemek se stal přístupný veřejnosti a byl do značné míry zničen.

1971 – 1972

Jedenáct tříd bylo umístěno v budově ZŠ, jedna třída byla trvale umístěna v mateřské škole v Kratochvílově ulici, jedna třída byla v budově staré radnice a jedna třída byla v místnostech Osvětové besedy – „v domečku“. Tyto dvě poslední třídy byly v 2. pololetí přemístěny do kina Oko.

1972 – 1973

Po generální opravě je budova velmi pěkná, avšak stále nedostačující, nemá třídu pro družinu, tělocvičnu a v důsledku budování silnice nemá dosud hřiště ani školní pozemek. Ve 14 třídách pracuje 18 učitelů a 1 vychovatelka. Školu navštěvuje 196 žáků. Vyučuje se v 11 třídách ve školní budově a ve 3 třídách umístěných na školách ve městě.

1973 – 1974

Škola byla organizována jako 14 třídní s 18 učiteli. Měla 197 žáků, z toho 44 cikánského původu. I nadále přetrvávají provozní problémy se zabezpečením výuky. Částečnou kompenzací se stala možnost provádět TV jedenkrát týdně v objektu nové tělocvičny učňovské školy.

1974 – 1975

V hlavní budově bylo umístěno 11 tříd, dvě třídy byly na ZDŠ Palackého 19 a 25, dvě byly v budově mateřské školy v Kratochvílově ulici. Učňovská škola opět umožnila provádět hodiny TV v tělocvičně.

1975 – 1976

Dalším z mnoha elokovaných pracovišť se pro letošní rok stala budova na třídě Lidových milicí č. 9 a učebna Svazarmu na ulici B. Němcové č. 2. Jako v minulých dvou letech i letos TV probíhala na učňovské škole. Novinkou tohoto roku byla akce „Kultura školám“ pořádaná divadlem O. Stibora v Olomouci.

1976 – 1977

V tomto školním roce je škola organizována jako 16 třídní se 191 žáky. Zlepšily se podmínky pro výuku TV a PV – zlepšil se povrch hřiště, došlo k oplocení pozemku, výstavbě pařeniště a zakládání arboreta.

1977 – 1978

Školní rok 1977/78 byl významným v oblasti materiální vybavenosti školy. Získáním budovy bývalé ZDŠ na Malé Dlážce nebyly sice vyřešeny všechny tíživé problémy školy, ale možnost umístění učeben ve dvou objektech, proti dřívějšímu stavu, kdy škola pracovala na 5-6ti oddělených pracovištích je znatelným přínosem. Škola byla organizována jako 16 třídní se dvěma odděleními školní družiny.

1979 – 1980

V tomto školním roce byla škola umístěna ve dvou budovách – v budově učňovské školy na Šířavě 7 byly umístěny učebny pro 1. až 3. postupný ročník, v budově na Malé Dlážce byly umístěny učebny pro 4. až 9. postupný ročník.             Pracovní iniciativa žáků a učitelů byla zaměřena na budování školního pozemku v prostorách na Malé Dlážce. Také budova školy procházela úpravou tak, aby vyhovovala potřebám provozu zvláštní školy.

1980 – 1981

Od tohoto školního roku je celá zvláštní škola umístěna v budově na Malé Dlážce 4. Škola je opět plně organizována, zůstává nezměněn i počet tříd – 16. V tomto školním roce byl ukončen 4letý cyklus přípravy učitelů pro výuku nových osnov v 1. – 4. ročníku.

1981 – 1982

Škola byla opět organizována jako 16 třídní. Byl zahájen cyklus přípravy učitelů pro výuku podle nových osnov v 5. – 6. ročníku. Za příkladné výsledky v iniciativě pracujících se zaměřením na zavádění výuky podle nové koncepce byla práce školy v tomto školním roce oceněna „Čestným uznáním vlády ČSSR“ uděleným u příležitosti Dne učitelů.

1982 – 1983

V tomto školním roce byla škola organizována jako 19 třídní. Pokračovala příprava učitelů na výuku podle nových osnov.

1983 – 1984

Počet tříd vzrostl na 20. I v tomto roce se pokračovalo v ověřování nových osnov matematiky.

1984 - 1985

Škola byla opět 20 třídní. Práce učitelského sboru i vedení školy byla kladně hodnocena školní inspekcí. Jako každý rok i v tomto školním roce se žáci i učitelé podíleli na zvelebování okolí školy a také na úpravách interiéru školy.

1985 - 1986

Počet tříd nezměněn. Práce školy, všech pracovníků byla ovlivněna adaptačními pracemi na budově Za mlýnem 32. Vzhledem k prováděným opravám byly čtyři třídy umístěny v náhradních prostorách. Jedna třída byla umístěna v ZŠ Za mlýnem.

1986 - 1987

Škola organizována jako 20 třídní s počtem žáků 260. V dlouhodobě perspektivním plánu školy do roku 1990 byl zdůrazněn význam předmětu pracovní vyučování, který je dále orientován v souvislosti s výchovou k volbě povolání a vlastní profesionální orientace. Znepokojující je stav školní budovy – havarijní stav střechy, rekonstrukce kotelny, dokončení rekonstrukce budovy Za mlýnem 32.

1987 - 1988

Škola stále organizována jako 20 třídní, třídy 6.D a 7.A složeny pouze z žáků vzdělávaných podle varianty B /méně náročná výuka/. Školní družina pracovala i v tomto roce ve dvou odděleních. Byla dokončena rekonstrukce budovy Za mlýnem 32.

1988 - 1989

V tomto školním roce výuka rozšířena do 21 tříd. Jedna třída umístěna na ZŠ Vítězného února /ZŠ Trávník/.             V závěru školního roku došlo dvakrát ke vloupání do školní budovy. Pachatelé zanechali značné škody – později mezi nimi byl bohužel zjištěn i bývalý žák školy.

 

1989 - 1990

Škola zahájila jako 21 třídní. V tomto školním roce poprvé zřízena závěrečná třída, do které byli zařazeni žáci, navštěvující školu 9. a 10. rokem. Jedna třída opět umístěna na ZŠ Trávník. Před koncem školního roku byl vyhlášen konkurz na místo ředitele školy. V konkurzu uspěl stávající ředitel J. Homola. Ve školním roce 1989-1990 byla zrušena diferenciace žáků na variantu A a B.

1990 - 1991

Škola zahájila opět jako 21 třídní. V tomto školním roce vznikla opět 9. třída, do které byli zařazeni žáci, kteří nebyli přijati do učebních oborů. Jedna třída vyučována stále na ZŠ Trávník.

1991 – 1992

Od 2. pololetí tohoto školního roku měla 23 tříd s 214 žáky. Školní družina pracovala ve 3 odděleních. V průběhu hlavních prázdnin vážně onemocněl ředitel J. Homola a chorobě podlehl dne 17. ledna 1992 ve věku 59 let. Funkcí řed. školy byla pověřena dosavadní zást. řed. Olga Široká. V důsledku rozšíření počtu tříd byli ustanoveni 2 zástupci ředitele. V průběhu 1. pololetí byla realizována myšlenka zřízení pomocných tříd pro těžce mentálně postižené. 15. ledna 1992 se podařilo slavnostně otevřít dvě třídy v nově upravených a moderně zařízených prostorách bývalých jeslí na Bajákově ulici. Tak se zde otevřela možnost vzdělání dětem, které dosud trávily svůj čas v péči rodičů nebo soc. zařízení. 

1992 – 1993

Škola byla organizována jako 23 třídní se 3 odděleními školní družiny. V tomto školním roce probíhalo poměrně složité jednání o právní subjektivitě školy. V měsíci dubnu úspěšně prošla konkurzem Mgr. Olga Široká a byla jmenována ředitelkou školy. 

1993 – 1994

Ve 23 třídách se vzdělávalo 202 žáků. V závěru školního roku došlo konečně k řešení situace kolem právní subjektivity školy. Škole byla potvrzena zřizovací listina a ZvŠ Přerov se stala právním subjektem – organizací rozpočtovou. Počátkem roku vstoupily v platnost nové osnovy pro ZvŠ. 

1994 - 1995

Škola organizována jako 22 třídní. Školní družina měla 3 oddělení. Třídy byly rozmístěny na 3 budovách: Malá Dlážka 4, Za mlýnem 32, Bajákova 16 (pomocná škola). Z důvodů opakovaných pokusů o vloupání bylo instalováno signalizační zařízení. Pro nedostatek místa 1 třída byla na ZŠ Trávník. V závěru školního roku došlo ke stěhování, které obětavě zajišťovali učitelé školy. Důvodem byla povinnost 9. postupného ročníku pro žáky osmých ročníků. Pro školní rok 1995/1996 byly zajištěny prostory v budově ZŠ Optická. Na podzim byli žáci ve škole v přírodě na Horní Bečvě a v květnu byl zajištěn ozdravný pobyt u moře v Itálii.

1995 – 1996

Škola byla organizována jako 25 třídní, na začátku roku nastoupilo 204 žáků, v závěru školního roku končilo 217 žáků. Byly zřízeny 2 oddělení školní družiny. I v tomto roce se uskutečnila škola v přírodě a ozdravný pobyt v Itálii.

1996 – 1997

Z důvodů prohlubujících se problémů v oblasti školství se pracovníci školy rozhodli připojit ke stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství. Bylo zřízeno pouze 24 tříd. Uskutečnil se ozdravný pobyt v pohoří Jeseníků, v květnu se uskutečnil ozdravný pobyt v Chorvatsku. V květnu obdržela škola rozhodnutí okresního hygienika o zákazu činnosti v objektu Za mlýnem 32.

Prázdniny 1997

Přerov zasáhla ničivá povodeň. Postihla i dvě budovy školy, na Malé Dlážce bylo v budově 80 cm vody, budova Za mlýnem 32 se částečně zřítila, proto bylo vydáno rozhodnutí k demolici celého objektu. V těchto těžkých chvílích obětavě pomáhali všichni zaměstnanci školy, velký dík patří hraběnce Dais Walsteinové, prezidentce České Maltézské pomoci. Dík patří mnoha dalším, kteří nezištně pomáhali ať už finančně, či nepeněžními dary a v neposlední řadě obětavou pomocí při pracech spojených s likvidací škod.

1997 – 1998

Žáci 4. – 9. ročníku zahájili školní rok ve Volyni v jižních Čechách. Problémy s prostorami přetrvávaly i nadále, proto bylo nutno přistoupit ke spojení ročníků. I v tomto roce vyjeli žáci k moři, tentokrát opět do Itálie. Stávající velký počet odloučených pracovišť znamenal pro školu značné finanční zatížení.

1998 – 1999

Škola se potýkala s problémem umístění tříd. Na začátku škol. roku měla 27 tříd a 24 učeben. Vzděláváno bylo 230 žáků.

1999 – 2000

Školní rok opět zahájen na čtyřech pracovištích. Od 1. ledna 2000 došlo ke změně názvu školy – Zvláštní škola a Pomocná škola, Přerov. V tomto roce navštěvovalo školu 218 žáků.

2000 – 2001

Zvláštní škola byla zřízena jako příspěvková organizace. Zřizovatelem byl ŠÚ Přerov. Od 1. 7. 2001 je zřizovatelem KÚ Olomouckého kraje. Škola sdružuje zvláštní školu, pomocnou školu a školní družinu. Zařazování dětí probíhá v souladu s platnými právními předpisy. Probíhá diskuse o zvláštních školách – název zvláštní škola je nevyhovující, všichni pedagogové podporují změnu tohoto názvu. Speciální školy jako takové mají ve školském systému své opodstatnění a zkreslující názory v médiích znevažují v očích veřejnosti jejich místo ve společnosti.

2001 - 2002

Škola si připomíná devadesát let. Široká veřejnost byla pozvána na Den otevřených dveří, jejichž součástí byla výstavka prací žáků. K největším úspěchům školy patřila zlatá medaile za vítězství v plavecké štafetě na 4x50m volný způsob v japonské „Jokohamě“, kterou získala žákyně Eva Navrátilová. Poprvé se uskutečnil zápis do 1. ročníku dětí s těžkým mentálním postižením.    

2002 - 2003

Od 1. 9. 2002 škola zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s novým názvem  - Speciální školy, Přerov, Malá Dlážka 4. Zřizovatelem je Olomoucký kraj. Odloučená pracoviště jsou na ul. Bajákova 16, Na Odpoledni 16 a Optiky 18. Hlavní budova je na ulici Malá Dlážka 4. Škola sdružuje: Speciální mateřská škola při nemocnici, Speciální základní škola při nemocnici, Zvláštní škola, Pomocná škola, Školní družina. Ke 2. 9. 2002 došlo ke snížení počtu tříd na 20, z toho důvodu došlo k vystěhování budovy na ul. Optická. V červnu žáci vyjeli opět na ozdravný pobyt do Jeseníků /Kouty nad Desnou – hotel Dlouhé Stráně/.

2003 - 2004

V tomto roce bylo ve škole 186 žáků. Pracovalo 27 učitelů ZvŠ a PŠ, 1 učitelka MŠ a 1 učitelka ZŠ při nemocnici. Byla zřízena 2 oddělení družiny. K 1. 3. 2004 jsme byli nuceni opustit pracoviště PŠ na ul. Bajákova 16 a přestěhovat se do ne zcela vyhovujících prostor bývalé MŠ v ulici Na Odpoledni.

2004 - 2005

V souladu s platnými předpisy je nabízeno rodičům některých romských žáků s dobrým prospěchem umístění zpět do základní školy. Žádný z rodičů neprojevil zájem a tuto možnost nevyužil. Ozdravný pobyt se v tomto roce uskutečnil na vrcholu Soláně v hotelu Čarták.

2005 - 2006

Od tohoto šk. roku škola nese název Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4, sdružuje tyto části: Základní škola praktická, Základní škola speciální, MŠ při zdravotnickém zařízení, ZŠ při zdravotnickém zařízení. Hlavní budova je stále na ulici Malá Dlážka 4, odloučená pracoviště jsou na ulici Na Odpoledni 16 a Na ulici Dvořákova 1800. Školu navštěvovalo 188 žáků. Všichni pedagogové se zapojili do tvorby nového ŠVP.

 2006 - 2007

Počet žáků je 172 z toho 22 při zdravotnickém zařízení. Výuka probíhá na třech pracovištích. Nově jsou vybavovány odborné učebny, počítače jsou připojeny na internet, stále více jsou využívány výukové programy.             V lednu 2007 byl zahájen projekt „Zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu pro mentálně postižené děti“, spolufinancovaný ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu. Díky finančním prostředkům, které jsme takto získali, se podařilo připravit spoustu zajímavých aktivit pro žáky, a to zejména v oblasti sportovního vyžití a pracovních činností.

2007 - 2008

V tomto roce bylo zřízeno další odloučené pracoviště v ÚSP v Dřevohosticích, kde jsou vzděláváni žáci s těžkým mentálním postižením. V 1. a 6. ročníku byla zahájena výuka dle ŠVP. Magistrát Města Přerova poskytl pro dok 2007/2008 značné finanční prostředky na rekonstrukci školních budov na Malé Dlážce a Na Odpoledni. Byla vyměněna všechna okna, vstupní dveře, budovy byly obloženy tepelnou izolací a výraznou tvář získaly zejména barevně laděnou omítkou. V areálu na Malé Dlážce byla vybudována venkovní třída /tabule, zahradní nábytek pro 12 žáků/. Více než 10 let se žáci školy účastní různých sportovních soutěží organizovaných Českým svazem mentálně postižených sportovců. Abychom mohli sportovní činnost stále rozšiřovat, byl založen při škole Sportovní klub VOK Přerov. 3. 4. 2008 pořádala škola s Českým svazem mentálně postižených sportovců Mistrovství ČR v plavání, region Morava a Slezsko pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje.

2008 -2009

V porovnání s minulým školním rokem je znatelný pokles žáků, častěji zůstávají na běžných ZŠ.  Škola má 14 tříd a 135 žáků. Magistrát Města Přerova i pro tento školní rok poskytl nemalé finanční částky zejména na zlepšení okolí školy.

2009 – 2010

Výuka stále probíhá na čtyřech místech. Základní škola praktická měla 14 tříd, 109 žáků, základní škola speciální měla 3 třídy, 21 žáků, ZŠ při zdravotnickém zařízení a MŠ při zdravotnickém zařízení po 1 třídě celkem 22 žáků. Materiální vybavení školy je na velmi dobré úrovni, vybavení učebními pomůckami, audiovizuální a výpočetní technikou hodnoceno jako nadprůměrné. 

 2010 - 2011

V tomto školním roce klesl počet žáků na ZŠ praktické na 100, počet tříd na 13, na ZŠ speciální vzrostl na 26, počet tříd na 4. ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení zůstávají beze změn. Škola na Malé Dlážce se konečně dočkala rekonstrukce vodoinstalace. Ve všech třídách i kabinetech jsou umyvadla s tekoucí vodou! /Pro dokreslení situace – do minulého školního roku byly ve většině tříd plechové stojany s „lavory“./  Práce na počítačích včetně práce s interaktivní tabulí se stala pravidelnou součástí výuky. O přestávkách jsou žákům k dispozici počítače s internetem i na chodbách. Ve škole pracují plně kvalifikovaní pedagogové s dlouholetou praxí. V poslední době se setkáváme s častým stěhováním žáků po různých ubytovnách, školní docházka je pak velmi problematická a jejich úroveň vzdělání je mnohdy na velmi nízké úrovni. Nově jsme zaznamenali i přestup naší žákyně zpět na klasickou základní školu, na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a opětovného psychologického vyšetření. Je otázkou zda dítě s mentálním postižením je po několila málo letech zcela bez postižení schopné běžné výuky s tím, že je zpětně zařazeno do ročníku, který před tím úspěšně absolvovalo. Vyšetření provedla stejná PPP. Nabízí se otázka, zda věda pokročila již tak daleko, že je mentální postižení léčitelné.

Zdroje: Kroniky školy, Výroční zprávy školy