Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

Název subjektu

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4

I.Č.  49558978

Důvod a způsob založení

Založena na základě zřizovací listiny č.j. 5376/2017 ze dne 20. 1. 2017 jako příspěvková organizace s hlavními předměty činnosti: poskytování výchovy a vzdělávání a to předškolního, základního a středního a provozování školní družiny. Zřizovatelem je Olomoucký kraj.

Organizační struktura


Organizační jednotky

  1. Mateřská škola  IZO 110006623, kapacita 12, adresa Nemocnice Agel - Dvořákova 75
  2. Základní škola   IZO 102608709. kapacita 206, adresa Malá Dlážka 4, Na Odpoledni 16, Dvořákova 75                       
  3. Střední škola    IZO 181087464, kapacita 28, adresa Malá Dlážka 4, Malá Dlážka 4
  4. Školní družina   IZO 110006658, kapacita 32, adresa Malá Dlážka 4, Na Odpoledni 16

Kontakty:

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4

Malá Dlážka 4, 75002 Přerov

webové stránky:

www.skolamdpr.cz

telefon: 

581 736 748

602 780 977

e-mail:

zsamsprerov@seznam.cz

datová schránka:

jp3ggbs

Ředitelka školy:

Mgr. Katarína Šimčíková, tel. 606 624 229

Statutární zástupce školy:

Mgr. Jana Hrbáčková, tel. 602 780 977

Výchovný poradce:

PaedDr. Blanka Košinová, tel. 581 736 748

Metodik prevence:

Mgr. Věra Dosedělová, tel. 581 736 748


Bankovní spojení:

KB Přerov, č. ú. 9736831/0100


Výroční zpráva:

- výroční zpráva za poslední rok

výroční zpráva 2023


žádosti o informace

adresa: SŠ, ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 4, Přerov

               Malá Dlážka 4, 750 02 Přerov

e-mail: simcikova.katarina@skolamdpr.cz

datová schránka: jp3ggbs


Příjem žádostí, podnětů a stížností, whistleblowing

adresa: SŠ, ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 4, Přerov

               Malá Dlážka 4, 750 02 Přerov

e-mail: hrbackova.jana@skolamdpr.cz

              whistleblowing@skolamdpr.cz

telefon: 581 736 748

               whistleblowing - 704 926 130

datová schránka: jp3ggbs


Pověřenec GDPR

JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA

e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz

telefon: 703 140 006, 733 281 378


Opravné prostředky:

Odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím ředitelky školy ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odbor školství a mládeže (Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc) do 15 dnů od vydání rozhodnutí.

adresa: SŠ, ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 4, Přerov

               Malá Dlážka 4, 750 02 Přerov

e-mail: simcikova.katarina@skolamdpr.cz

datová schránka: jp3ggbs


Úhrady za poskytování informací

Ředitelka školy bude požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žadateli na jeho žádost potvrdí předpokládanou výši úhrady nákladů. Tento pokyn se nevztahuje na zákonné zástupce žáků, kteří požadují informace o škole (vzdělávací program, učební plány, koncepce školy, organizační struktura) a o výsledcích žáků ve výchovně vzdělávacím procesu.

Poskytování informacípoznámkaCena v Kč
kopírováníA41.50,-
TiskA43,-
Vystavení duplikátu vysvědčení 100,-
Telekomunikační poplatky dle platných tarifů
Poštovné dle platných tarifů
Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy zdarma


Předpisy:


1. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

2. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

3. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění

4. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

5. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

6. Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění

7. Vyhláška MŠMT č 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění

8. Vyhláška MZd č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti v platném znění

9. Vyhláška MZd č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, v platném znění

10. Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění

11. Vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění

12. Vyhláška MŠMT č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti, v platném znění

13. Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění

14. Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění

15. Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění

16. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění


Zařízení:

Základní škola praktická

Základní škola speciální

Základní škola

Střední škola - Praktická škola dvouletá

ZŠ při zdravotnické zařízení

MŠ při zdravotnické zařízení

Školní družina

Pracoviště

Malá Dlážka 4, Přerov

Na Odpoledni 16, Přerov

Dvořákova 1800, Přerov (nemocnice)