Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU


1 Obecná informace o zpracování osobních údajů

1.1  Mateřská a základní škola

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4, (dále jen škola)         je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků.

Škola zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu      a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4 je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

1)    zajištění předškolního vzdělávání (v nemocnici),

2)    zápis k základnímu vzdělávání,

3)    zajištění základního vzdělávání,

4)    zájmové vzdělávání ve školní družině,

5)    zapojení do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+.

Kontaktní adresa správce:

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4,

adresa Malá Dlážka 4, 750 02 Přerov,

IČ: 4958978,

telefon: +420 581 736 748,

 e-mail: zsamsprerov@seznam.cz

ID datové schránky: jj3ggbs

Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence                pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás                    je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na školu vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy          mezi školou a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem       a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování,            na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální         pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány      nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku      proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.


1.2  Střední školy

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4 (dále jen škola)           je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

Škola zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu       a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4  je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

1)    přijímací řízení do prvního ročníku,

2)    zajištění středního vzdělávání,

3)    zapojení do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+,

 

Kontaktní adresa správce:

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4

adresa Malá Dlážka 4, 750 02 Přerov,

IČ: 49558978,

telefon: +420 581 736 748,

e-mail: zsamsprerov@seznam.cz,

ID datové schránky: jp3ggbs

Příspěvková organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení      a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na školu vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy            mezi školou a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem     a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování,           na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální         pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány        nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku      proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

2 Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

Informaci o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z pořádaných akcí pořádaných školou (např. výstava, koncerty, další kulturní akce), je nutné zveřejnit vždy před zahájením akce minimálně na webových stránkách příspěvkové organizace (např. při avizování pořádané akce na webových stránkách, na pozvánce atd.).


V Přerově dne 1. 9. 2018

Mgr. Katarína Šimčíková

ředitelka školy