Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

Projektové vyučování - Den Země - „Naše planeta, naše budoucnost“

 

Dne 23. 4. 2021 se uskutečnilo v naší škole projektové vyučování ke Dni Země s názvem „Naše planeta, naše budoucnost“.

Z důvodu epidemiologických opatření veškeré činnosti probíhaly pouze v homogenních skupinách – v rámci třídy.

 

Cílem projektového dne bylo:

Ochrana přírody a naší Země

Vytvořit u žáků pozitivní vztah k přírodě a živočichům v ní žijících

Obohatit žáky o nový prožitek

Prohloubit vědomosti o třídění odpadů a nakládání s nimi

Navázat na tradici oslav Dne Země u nás i ve světě a tuto tradici upevnit

 

Učitelé a žáci si zvolili program dle nabízených možností. Sledovali prezentaci, naučná videa, učili se třídit odpad, vypracovávali pracovní listy z ČJ a M na dané téma. Naučili se básničku „Ochranný ozónový obal Země“ a písničku „Naše Země kulatá“, vyluštili tajenky.

Někteří žáci s učiteli se vypravili do parku Michalov, ve kterém pozorovali probouzející se jarní přírodu a vytvářeli frotáže na kůře stromů. Opakovali si zásady chování v přírodě, a význam péče o přírodu.  Všímali si, jak člověk svými negativními zásahy přírodu ničí a paní učitelky nezapomněly upozornit význam třídění odpadu.

Ostatní žáci Den Země výtvarně ztvárňovali. Svými zdařilými pracemi vyzdobili nástěnky ve třídách.

Na závěr projektového dne žáci Zemi k jejímu svátku popřáli:

 

 

„Ahoj Země, 22. dubna máš svátek.

Přejeme Ti průzračnou vodu, voňavý vzduch, nádherné barvy a dlouhý život.“