Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

Identifikace informace o projektu

Číslo operačního programu:   CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy:                  7.1

Název prioritní osy:                Počáteční vzdělávání

Typ projektu:                         grantový


Projekt

Název projektu:                      Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti

                                               jazykového vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Zkrácený název projektu:       Kompetence

Registrační číslo projektu:      CZ.1.07/1.3.13/01.0016

Datum zahájení projektu:       01. 03. 2009

Datum ukončení projektu:      29. 02. 2012

Výše dotace:                           1 509 064,00 Kč

 

Veškeré monitorovací a výsledky průběžných kontrol jsou k nahlédnutí na sekretariátě školy.

Materiály k e-learningu a vytvořené metodické materiály jsou k dispozici u vedoucí projektu mgr.cerna@seznam.cz. Pracovní materiály jsou rovněž k dispozici na www.datakabinet.cz/Jazyk a jazyková komunikace/Anglický jazyk/Pracovní listy.


 

ESF

Identifikace informace o projektu

Název operačního programu: OP Rozvoj lidských zdrojů

Priorita:                                   3

Název GS:                              Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních

Číslo grantového schématu:   CZ.04.1.03/3.1.15

            

Projekt

Název projektu:                      Zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu pro mentálně postižené

                                               děti

Registrační číslo projektu:      CZ.041.03/3.1.15.3/0013

Datum zahájení projektu:       01. 01. 2007

Datum ukončení projektu:      30. 06. 2008

Výše dotace:                           1 230 438,00 Kč

Cíl projektu:

Rozvoj schopností a dovedností žáků směřujících a napomáhajících ke zlepšení uplatnění se těchto žáků ve vzdělávacím procesu a který by zlepšil možnosti následného uplatnění se na trhu práce.

 Veškeré monitorovací a výsledky průběžných kontrol jsou k nahlédnutí na sekretariátě školy.


Logolink_horizontal_zaklad_RGB

Identifikace informace o projektu

Název operačního programu:      OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výzva č:                                   56

Registrační číslo:                       CZ.1.07/1.1.00/56.0453

Název projektu:                         Škola otevřená Evropě, jejím jazykům a kulturám

Datum zahájení projektu:           01. 07. 2015

Datum ukončení projektu:          31. 12. 2015

Rozpočet projektu:                    568 409,00 Kč

Obsah projektu:                        Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy,  výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

 


Logolink_horizontal_zaklad_RGB

Identifikace informace o projektu

Název operačního programu:      OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výzva č:                                   57

Registrační číslo:                       CZ.1.07/1.1.00/57.0870

Název projektu:                         Praxe v dílnách – přínos pro praktický život

Datum zahájení projektu:           01. 09. 2015

Datum ukončení projektu:          31. 12. 2015

Rozpočet projektu:                    229 219,00 Kč

Obsah projektu:                        Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy, výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.