Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

Kód a název studijního oboru:

 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

 

Učební obor je zaměřen na vedení domácnosti (přípravu pokrmů, drobné opravy oděvů), zahradnické práce a drobné údržbářské práce, úklidové práce, administrativní práce (dovednosti v užívání PC, obsluha telefonu, vyplňování tiskopisů, komunikace na úřadech), lidová řemesla a na předprofesní přípravu s možností dalšího studia na odborných učilištích.

 

Praktická škola dvouletá je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

a žákům z nižších ročníků ZŠ.

 

 

Škola nabízí žákům:

 

Bezbariérový přístup

Velmi dobře vybavené odborné učebny pro praktický výcvik

Přítomnost asistenta pedagoga ve třídě dle potřeb žáků

Účast v mezinárodních projektech

Výlety, exkurze

 

 

ZÁJEMCI O STUDIUM MUSÍ K PŘIHLÁŠCE DOLOŽIT:

 

·         lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

·         doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP)

·         vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil    nebo plní povinnou školní docházku anebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je:

 

- pro PŠ dvouletou 14 žáků

 

 

Přerov 10. ledna 2018